News

News

Day: May 16, 2021

“โควิดอินเดีย” กระจายครบทุกภูมิภาคบนโลก“โควิดอินเดีย” กระจายครบทุกภูมิภาคบนโลก


องค์การอนามัยโลกรายงานว่า เชื้อไวรัสโคโรนาชนิดกลายพันธุ์ซ้ำซ้อน “บี1617” ที่พบครั้งแรกในอินเดีย แพร่กระจายไปในอย่างน้อย 44 ประเทศ ครอบคลุมทั้ง 6 ภูมิภาคในโลก ...

TopBack to Top